Her?eye Ra?men Vatan?m

Ça?da? Halk Danslar? Derne?inin kurulu?u yolunda at?lm?? ilk ad?md?r. Kurulu? amac?m?z olan "Dans Tiyatrosu"nun ilkdeneme çal??mas?n? "Her?eye Ra?men Vatan?m" oyunu ile gerçekle?tirdik. Derne?in kurucu üyeleri ile birlikte (-ki bu kurucu üyeler benim yeti?tirdi?im önemli tecrübelere sahip birer Halk Dansç?lar? idi) ç?kt???m?z yolda, ogüne kadar yapm?? oldu?um çal??malardan yola ç?karak folklorik içerikli bir seneryoyu hayata geçirmem ile birlikte ve uzun çal??malar?n sonucunda, oyun hayata geçmi?tir. Canl? müzik e?li?inde 90 dakikal?k bir gösteri olarak haz?rlanan oyunda ülkesini seven gençlerin ekonomik s?k?nt?lar sonucu yurtd???na gidi?leri ve yurtd???nda iken yapt?klar? çal??malar ne olursa olsun gönüllerinin, ak?llar?n?n yine ülkelerinde oldu?unu anlatan, vatan özlemi ile yan?p tutu?an gençlerin yeniden vatanlar?na dönü?ünü anlatan folklorik bir oyundur.

Senaryo otantik kostüm de?erlerine sahip canl? müzik e?li?inde K?br?staki yak?n geçmi? tarihindeki hayat? konu al?yordu. Bu önem?i çal??may? bugün inceledi?imiz zaman birçok eksikliklerin oldu?unu görebiliyoruz. Ancak o dönemde bizim için çok büyük bBu dönemde ve bu çal??man?n sürecinde. önemli olan?n, bu i?e devam edip edemeyece?imin karar?n? vermekti. Çünkü böyle bir çal??man?n mali yükümlülükleri de çok büyüktü. Prensip olarak bu i?leri yaparken ne yönetim kurulu üyelerimi nede benimle birlikte çal??an dansç?lar?m? herhangi bir mali yükümlülük alt?na koymamay? kararla?t?rd?m ve tüm maddi manevi yükümlülükleri üstlenerek yola ç?kt?m. Buda beni çok daha ciddi ve finansman? kar??layabilecek eser üretmek zorunda oldu?um noktas?na karar vermeme yönlendirmi?tir. Ancak ogünden ba?layan bu serüvende, her yapt???m eserin sonunda büyük özveriler ve maddi kay?plarla yüzle?tim.

??te "Her?eye Ra?men Vatan?m" do?arkenki ana dü?ünceler, amaçlar?n ve beklentilerin bulundu?u sonuçlar bunlard?r.

"Her?eye Ra?men Vatan?m" seyirci ile bulu?tu?u günden itibaren büyük bir haz duydum ve seyirci taktirlerinide toplayan bir oyun olmu?tur. Yakla??k 8 gösteri ile yurtiçi turnesini yamamlad?ktan sonra, oyunu Gençlik Dairesi ad?na Fransa Preneler Festivalinde 1 ayl?k bir turne çerçevesinde gösterime koyduk ve çe?itli gösteriler yapt?k. Güzeldi. Çok güzel bir ba?lang?çla oyunu rafa kald?r?rken ve yeni heyecanlar yüklenerek "Hasanbulliler Destan?" projesi için yan?p tutu?maya ba?lam??t?r.   

Who's Online

We have 59 guests and no members online

Counter

Articles View Hits
542132