Afrodit Adas? ve Biz/Island of Aphrodite and Us

Sre 90dk.

Dance of Cyprus toplulu?unun yo?un al??malar sonucunda bir y?ll?k al??man?n rn olarak "Afrodit Adas? ve Biz" prodksiyonu, K?br?s sahne sanatlar?ndan sekin rnekleri bir btnde sunmay? hedeflemi?tir. Hedeflenen seyirci kitlesi yerel seyirci ve lkeyi ziyaret eden yabanc? turistlere, lke kltr ve sanat?n? farkl? bir anlay??ta sunulmas? olarak d?nlm?tr. Senaryo olu?turulurken temel bir konu seilmeden k?br?s?n farkl? renklerini ve gzelliklerini uyum iinde sahnede btnle?mesi umut edilmi? ve sonuta bu hedefe var?lm??t?r. "Afrodit adas? ve biz" prodksiyonunda AFROD?T adas?n?n sembol olarak kullan?lm??, Afroditi canland?ran sanat?ya Can Atilla'n?n yazd??? zgn mzikler bestelenmi? ve seyirciye aktar?lm??t?r. Sahnede K?br?s Trk halk danslar?n?n sekin rnekleri; kad?n kar??lamalar?, erkek kar??lamalar?, orak, bardak, iftetelli, kartal v.b. yerel oyunlar?m?z zengin figr de?erleri ve farkl? kareografiler uygulamas? ile sunulurken, kostm tasar?mlar?nda ciddi bir al??ma ortaya koyan Sadiye DESTUR'un al??mas? ile yerel k?yafetlerimize nemli dizaynlar getirilerek gsteri zenginle?tirilmi?tir. Prodksiyon K?br?s?n nemli bir sanat?s? olan Umut ALBAYRAK kendi besteleri olan ?ark?lar? ile mthi? bir g katm??t?r. Gsteride semazenin sundu?u, byk d?nr Mevlana Celaleddin Rumi'nin inan???na gre gerekle?tirilen sema gsterisinin yer almas? her defas?nda hayranl?k ile izlenmi?tir. Bilindi?i zere Mevlana Celaleddin Rumi'nin tarihten gelen K?br?s ile ba?lar? ok gl olmu?tur. Osmanl?n?n aday? 1571'de feth etmesiyle birlikte mevlevilik inan??? adan?n drt bir yan?nda bir kltr olarak yayg?nla?m??t?r. Bunun en somut gstergesi bugn Lefko?a-Girne Kap?s?nda bulunan Mevlevi Tekkesidir. Gsteride yine K?br?s Trk Kltr ve sanat? ierisinde nemli bir gelenek olan Karagz, Hacivat glge oyununda, canl? bir ?ekilde Anda Tiyatrosu sanat?lar? taraf?ndan sergilenmektedir. Tarih boyunca do?u kltrlerininde etkisi alt?nda olan K?br?s, Arap yar?madas?n?n oryantal kltrnden de etkilenmi? ve bu etki bizim prodksiyonumuzada Afrodit sahnesi ile bir uyum ierisinde oryantal gsterisi olarak yans?m??t?r.

Afrodit Adas? ve Biz K?br?s Trk Kltr ve Sanat? ad?na birok unsuru biraraya getirmi? bir prodksiyondur. Hal byle olunca bu prodksiyona dev bir mzik gurubu gereksinimi duyulmaktad?r. Bu noktada devreye Lefko?a Trk Belediyesi orkestras? girmi?tir. L.T.B. orkestras? ?efi Sn. Can SZER ile oyunun haz?rl?k a?amalar?nda yapt???m gr?meler sonucunda oyunun genel mzik ynetmenli?ini yapmay? kabul etmi? ve L.T.B. orkestras?n?n 27 ki?ilik kadrosunu oyuna e?lik edecek ?ekilde olmas? prodksiyonun gelece?i a?s?ndan ve sonraki gc ad?na ok byk bir imkan ve olanak oldu?unu belirtmeliyim. Tm al??malar ve gsteriler sresinde sn. Szer ve ekibinin prodksiyona gstermi? olduklar? disiplinli yakla??mlar?da belirtmeden geemeyece?im.

Oyunun bir di?er nemli unsuru ise dekor tasar?m?d?r. Sn R?za ?EN'in engin tecrb esi ile haz?rlam?? oldu?u dekor oyuna nemli bir renk katm??t?r. Ve yine nemli bir unsur ses ve ???kt?r. Bu hususta HEY-DAY mzik direktr sn. Hsyin YANIK'?n prodksiyona sponsorluk yaparak verdi?i destek gz ard? edilemez.

Sonu itibari ile "Afrodit Adas? ve Biz" prodksiyonu 80 ki?ilik kadrosu ile dev bir prodksiyon olma zelli?ini ta??yor. Bu kadro ile toplam 7 gsteri organizesi Girne Amfi Tiyatrosu, Salamis Harabeleri, Soli Harabeleri ve Yeni Bo?azii festivalinde toplam 5000'i a?k?n yerel seyirciye gsteri yapm??t?r. Prodksiyonun di?er bir amac? olan turistlere gsterim projesi halen Bellapais Manast?r?nda devam etmektedir. Bellapais Manast?r?nda ?u ana kadar hedeflenen her sal? gn yap?lan gsteriler 10 kez tekrarlanm?? ve bugnden sonrada her sal? devam edecektir. 2011 y?l?nda toplam Bellapais gsterileri 22 gsteri olarak gerekle?tirilecektir. Ortalama 250 ki?ilik seyirci kapasitesi ile gerekle?en ve gerekle?ecek olan gsterilerde 6000 yabanc? turistin oyunu izlemesi beklenmektedir. ?u ana kadar yap?lan gsteriler sonucunda izleyicilerin kendi lkelerindeki tur operatrlerine bildirdikleri memnuniyet mesajlar? turist memnuniyetinin nedenli nemli oldu?unu ve prodksiyonun gelecek vadetti?ini ortaya koymaktad?r. 2012 sezonunda y?l boyu "Afrodit Adas? ve Biz" prodksiyonu yayg?nla?t?r?larak gsterime sunmak temel hedeflerimiz ierisindedir.

Genel Sanat Ynetmen ve Koreografl???n? yapt???m prodksiyona destek veren tm Dance of Cyprus dans?lar?na, ok de?erli bir sanat? olan, disiplin ve uyum ile tm arkada?lar?n?n sempatisini kazanan Umut ALBAYRAK'a, kendi dostum ve bana her zaman destek olan kostm tasar?mc?s? Sadiye DESTUR'a, semazen, Karagz-Hacivat tiplemesi ile oyuna renk katan ?brahim ANDA'a ve ekibine, prodksiyonun ilk gsterilerinde Afrodit'i canland?ran Fulya ATIL ve Fulyay? bu oyuna kazand?ran sevgili hocam ve nemli bir dost olan Serpil SOLMAZ'a, yine Afroditi canland?ran ve herzaman onun isel dnyas?ndaki gcne inand???m Naile SOYEL'e ve yine Afroditi canland?ran Dance of Cyprus'un de?erli hocalar?nda ve ba?ar?l? dans? Naciye UZUNKAYA'ya, ses ve ???kta Hseyin YANIK'a, dekorda R?za ?EN'e, makyajda oyunun sponsorlar?ndan ve tm gsterilerde makyzl? stlenen ngel firmas?na, L.T.B. orkestras? ?efi Sn. Szer'e ve ekibine te?ekkrlerimi sunar?m.

Bu prodksiyonda bana g veren a?da? Halk Danslar? Ynetim Kuruluna ve zellikle AsBa?kan?m ve beni hi yanl?z b?rakmayarak her ad?mda sorunlar? zmede i?birli?i yapt???m Havva D?N'e yrekten te?ekkrlerimi sunar?m.

Tanju HASTUNǠ

Program Ak???

1. Mitolojiden gnmze K?br?s tarihesinin sinevizyon gsterisi (7:00)

2. Afroditin Do?u? Dans?: (4:12)

ok kltrl bir gemi?e sahip olan K?br?s, tanr?a Afroditin do?du?u yerdir ve Afrodit K?br?s adas?n?n sembol haline gelmi?tir. Afroditi canland?ran dans?n?n arp?c? dans? sergilenmektedir.

3. Feslikan: (3:15)

Akdenizin ritmini, esteti?ini ve duygusunu iinde bar?nd?ran bir K?br?s trks e?li?inde geleneksel/otantik ?eleri iinde bar?nd?ran bir dans sergilenmektedir.

4. Elleri K?nal?: (3:00)

Szleri ve mzi?i Dr. Arif Ali Albayraka ait olan, Elleri K?nal? ?ark?s?n? K?br?sl? sanat? Umut Albayrak seslendiriyor.

5. Hamamda Afroditin Dans?: (2:30)

ok kltrl bir gemi?e sahip olan K?br?s, tanr?a Afroditin do?du?u yerdir ve Afrodit K?br?s adas?n?n sembol haline gelmi?tir. Afroditi canland?ran dans?n?n arp?c? dans? sergilenmektedir.

6. Afrodit Adas?nda Oryantal (Belly Dancer): (3:10)

K?br?s tarih boyunca do?u kltrlerinin (Arap lkelerinin) etkisi alt?nda kalm??t?r. Ortado?u ve Avrupa aras?nda nemli bir co?rafik yere sahip olan K?br?sta oryantal dans her dnemde varolmu?tur. Afroditi canland?ran dans?n?n oryantal dans? sergilenmektedir.

7. Orak Oyunu (Taklidi-Temsili tr oyunlar?m?zdand?r): (5:00)

Orak, hasat zaman? kyllerin ekin bimesini anlatan ve ekini bitikten sonra ellerinde ekin bimede kullan?lan orak aleti ile dans ederek kendi zel hnerlerini gsterdi?ini anlatan bir oyundur.

8. Semazen Gsterisi: (6:00)

K?br?sta mevlevilik felsefesi, K?br?s?n Osmanl? idaresine girdi?i 1571 y?l?ndan sonra K?br?sa g eden Osmanl?lar taraf?ndan getirilmi?tir. Mevlevilerin dinsel duygular?n?n egemen oldu?u sema dans?, bir semazen taraf?ndan sergilenmektedir.
9. Sarho? Zeybe?i (Zeybek tr oyunlar?m?zdand?r): (4:00)
K?br?staki oyun trleri aras?nda nemli bir yer tutar. Otantik bir mzik ve oyunun yeniden dzenlenerek a?da? bir yorumla sunulan dansta, iki erke?in bir k?z? sevmesi ve k?z?n gnl olan erke?e varmas?na kadar olan zamanda ya?ananlar? anlatan bir dans sergilenmektedir.
10. 15 Dakika Ara
11. K?br?s D?n: (8:00)
K?br?s kltrnn nemli bir paras?n? olu?turan d?nlerimiz canland?r?lmaktad?r. D?n gelene?inin sunumu ierisinde, otantik mzik ve figr de?erlerinin zne dokunmadan, a?da? izgiler olu?turarak Dance of Cyprus dans toplulu?u bir dizi oyunu, mkemmel bir lezzette orkestran?n da katk?lar?ya sunmaktad?r.
- D?nden nce yap?lan gelenek K?na Yakma ?u ?ekilde canland?r?lmaktad?r:
Mumlar e?li?inde gezdirilen gelin ve damat, ayr? ayr? blmlerde geline k?na yak?l?rken erke?e damat t?ra?? yap?l?r. Kad?nlar ve erkekler kendi aralar?nda e?lenirlerken bu esnada ehizler a?l?r, yorganlar kaplan?r, misafirlere rek, hellim, kuruyemi? ikram edilir ve e?lence sabaha kadar devam eder.
Oynanacak danslar:
a. Susta (Kasap tr oyunlar?m?zdand?r): (3:20)
Dans?lar?n omuz omuza birle?erek oynad?klar? drt zamanl? oyunlar?m?zdand?r. Mzi?in yava?tan ba?layarak a?ama a?ama sratlenmesi ve oyunun son bulmas? e?li?indeki dans sergilenmektedir.
b. K?na Sirtosu (Sirto tr oyunlar?m?zdand?r): (3:00)
?ki erke?in kar??l?kl? oynad??? ve birinin mendil tutarak kar??s?ndaki e?ine destek vermesi ile oynanan oyun sergilenmektedir.
c. Kad?n Kar??lamalar? 1, 2 ve 3 (Kar??lama tr oyunlar?m?zdand?r): (4:50)
Geleneksel K?br?s danslar?ndand?r, genellikle kad?nlar?n kar??l?kl? oynad??? zarafetin n plana ?kt??? ellerin ve ayaklar?n bir btnlk ierisinde sunuldu?u ve el hareketlerinin kad?nlar?n el i?i (nak??) yapar gibi hareketleri ieren dans sergilenmektedir.
d. Erkek Kar??lamalar? 1, 2 ve 3 (Kar??lama tr oyunlar?m?zdand?r): (5:10)
Geleneksel K?br?s danslar?ndand?r, genellikle erkeklerin kar??l?kl? oynad??? bir oyundur. Ayak vuru?lar?n?n ve kmelerin a??rl?kl? olarak yap?ld???, hareketlerin estetik boyutunun gl oldu?u bir dans sergilenmektedir.
e. Sultan?m: (4:50)
Szleri ve mzi?i ise Dr. Arif Ali Albayraka ait olan, Sultan?m ?ark?s?n? K?br?sl? sanat? Umut Albayrak seslendiriyor.
f. Kartal Oyunu (Taklidi-Temsili tr oyunlar?m?zdand?r): (5:00)
K?br?s da?lar?nda ya?ayan bir kartal?n av? ile yapt??? mcadeleyi ve av?n? avlamas?n? anlatan bir oyundur.
g. Akdenizin Gzel K?z?: (3:50)
Szleri K?br?sl? sanat? Dr. Arif Ali Albayraka, mzi?i ise Faik Sudgeddinova ait olan, iinde Akdenizin ritmini, esteti?ini ve duygusunu bar?nd?ran Akdenizin Gzel K?z? ?ark?s?n? K?br?sl? sanat? Umut Albayrak seslendiriyor. ?ark?, dans toplulu?unun gzel dans? ile sergilenmektedir.
h. iftetelli ve Arabiye (Serbest tr oyunlar?m?zdand?r): (2:40)
Dans?lar?n serbest hareketlerle bireysel figrler sergiledikleri, ritmi oryantalist tav?rda oynanan oyun sunulmaktad?r.
i.Bardak Oyunu (Taklidi-Temsili tr oyunlar?m?zdand?r): (8:30)
Dans?lar?n birbirleri ile yar??arak kim daha fazla bardak ta??r iddias?n? ortaya koyan bir dans sergilenmektedir.
j. Kozan (Sirto tr oyunlar?m?zdand?r): (4:00)
Kozan oyunu, geleneksel K?br?s Trk d?nlerinde gelinle damad? kar??lama ve ayni zamanda d?nn son mzi?i ve oyunu olarak oynanmaktad?r. Oyunda gen k?zlar, ellerinde testi bireysel figrler yaparlar, testiyi son ta??yan k?z testiyi k?rar, testinin ierisinde olan ?eker ve bozuk paralar orda bulunan ocuklar taraf?ndan sevinle yerden toplan?r, ve evlenen iftin k?r?lan testinin paralar? kadar ocuklar? olmas? dilenir. Son olarak, K?br?s D?nnn son oyunu olan Kozan oyunu sergilenmektedir.
12. KAPANI?

Kimler Online

46 ziyaretçi ve Sıfır kullanıcı çevrimiçi

Saya

İçerik Gösterim Sayısı
487420