The Dance of Cyprus

Yap?m Y?l?: 2004

Dance of Cyprus Toplulu?u ismini de bu prodiksiyondan alm??t?r.a?da? Halk Danslar? Derne?inin ilk a?da? al??mas? olarak hayata geirilmi?tir.

?ki y?ll?k bir al??man?n rn olan prodiksiyonun al??ma sreci ok sanc?l? gemi?tir. Gerek oyunda yer alacak olan dans?lar gerekse evre etkisi bylesi bir oyunun yap?lamayaca?? ynnde idi. Oyunun senaryosu K?br?s?n yak?n gemi? tarihinin sahneye aktar?lmas? ynnde idi; dolay?s?yla n sanat ynetmeni olarak benim zerimde ok byk bir sorumluluk ve bask? unsuru olu?turmakta idi. nk o dnemde toplum bar?? isteyenler ve istemeyenler olarak blnm? bir vaziyette idi. Ynetmen olarak senaryodan Rum ve Trklerin gemi?te ya?ad?klar?n? tarafs?z yans?tma grevim oldu?unun bilincindeydim. Senaryo 1955lerden ba?layarak o gnlere kadar(2000) ya?ananlar? 11 blmde toplayarak tamamlan?yordu. Bylesi nemli bir oyuna mzik yap?mc?s? olarak (uzun zamandan beri bu konuyla ilgili dialogda oldu?um) Cemal zgrsel ile anla?t?k ve aranjr olarak da Niyazi Nas?fo?lu ile i?birli?ine girip al??malara ba?lad?k. Ayn? zamanda dans al??malar? da ba?lam??t?r. zellikle sunaca??m?z dans tiyatrosunda rol alacak olan dans?lar?n estetik boyutlar?, teknik anlamda geli?tirilmesi iin Sn. Nataly(Ukrayna) ve Sn. Lale (Grcistan) Hoca taraf?ndan gruba ?s?nma teknikleri, temel dn?ler, figrlerin yans?t?lmas?nda , vcut ile figrn birle?mesindeki anlat?mlar?n ne oranda etkili olaca?? hususunda al??malar yap?lm??t?r. nemli olan ynetmenin yans?tmak istedi?i konular v.b. ifadelerin anla??l?r olmas? idi. al??ma srecinde 100-120 ki?i ile ba?layan al??malar amatr dans?lar?n ok k?sa srede bir?eyler elde etme istekleri beklentisi olma sebebiyle grupta ok fazla eleman de?i?imleri ya?anm??t?r. Bu arada ana kadro diye tan?mlad???m kadromun da farkl? beklentileri grup ierisinde huzursuzluk ya?atmaktayd?. Gruptan kopan ana kadro yerine Ma?usadan bulunan Gamze-Mustafa Erszlnn al??t?rd??? gurupla i?birli?i yaparak sonuca vard???m? belirtmem gerklidir. Oyunun dekoru iin ok titiz bir al??ma yap?lm?? ve Lefko?adaki Girne Kap?s? ana dekor olarak ve surlar 4-5 m yksekli?e resmedilmi?tir. Bu konuda al??an ve ?u anda ismini hat?rlayamad???m resim hocalar?na da te?ekkr ederim. Oyunun desteklenmesi ve en iyi ?ekilde foto?raflanarak Afi?, Ar?iv, Sinevizyon gsterisi iin Gazi Yksel ile al??mak ta ayr? bir zenginlik katm??t?r. Oyuna, oyunun hayata geti?i dnem olan Eyll 2004 dnemi iin esas hedef olan oyunun Trkiyede sergilenebilmesi iin, Trkiyeden organizatrler davet edilmi? ve oyun grcye ?km??t?r. The Dance of Cyprus gsterime ba?lad??? andan itibaren byk ilgi grm?, yakla??k 3 y?ll?k srete 40? a?an gsteriler yap?lm??t?r. 2005 y?l?n?n en iyi kltr-sanat dl ve 2006 Green Olive Turizm dllerininde sahibi olmu?tur. Yurtd??? beklentilerimin aksine, ancak byk zorlamalar sonucu, ?stanbul, Ankara, ?zmir de birer protokol gsterisi , Ankara, K?r?kkale, ve Safranboluda iki festivalde gsteriler dzenleyebildik. Bu benim iin byk bir hayal k?r?kl??? olmu?tur. Ancak The Dance of Cyprus bana ok byk bir tectbe olmu? ve ufkumun a?lmas?na olanak sa?lam??t?r.

Prodksiyon Knyesi:
Senaryo: Tanju HASTUN
Ynetmen/Koreograf: Tanju HASTUN
Mzik Direktr: Cemal ZGRSEL
Mzik Aranjman?: Niyazi NASIFO?LU
Mzik Dan??man?: Sezer BA?CAN
Kostm Tasar?m: Adem KSZO?LU
Dekor Tasar?m?: Mehmet, Erdin ?LKERL?
I??k: Hseyin YANIK
Foto-Projeksiyon: Gazi YKSEL
E?itmenler: Edip GVEN, Arzu BULANCAK, Sinan ESEN, Ogn A?AAYAK, Ay?e BARUT, zkan MENTE?E
Bale ve Estetik: Adem KSZO?LU, Natali STRAVES, Leyla K?RSL?V?SL?

Gsteri Ak???:

1. BLM: Karma?a ve Btnle?me

eli?kiler ya?ayan K?br?s Trk halk?n?n ayr?l?k ve kavu?malar?n? konu al?rken, toplum lideri s?fat? ile Dr. Kk toplumu birle?tiren ve bir arada tutmaya al??an bir lider olarak sahnede yer al?r. Bu birlikteli?in co?kusu sahnede dans ile anlat?l?r.

2. BLM: 1955 EOKA'n?n Kurulu?u

EOKA'n?n az?nl?klardan o?unluklara ula?t???n? ve kurtulu?unu anlatmaktad?r.

3. BLM: Miting

27-28 Ocak 1958 K?br?s Trk ?rencilerinin ?ngiliz polisine kar?? ba?latm?? oldu?u yry?, ya?anan arbedeyi, verilen mcadeleyi ve bu mcadele sonucunda verilen kay?plara dzenlenen cenaze trenini anlatmaktad?r.

4. BLM: TMT'nin Kurulu?u

Karamsarl?k iinde bulunan K?br?s Trknn yzn Anadolu ya evirerek bekledi?i yard?m? ve Anadolu'nun K?br?s Trkne elini uzatmas?yla K?br?s Trknn co?kusunu anlatmaktad?r.

5. BLM: 1960 K?br?s Cumhuriyetinin Kurulu?u

Ya?anan olaylar sonucunda kar??l?kl? gvensizlik iinde ya?ayan toplumlar?n, birbirine ku?ku ile yakla?malar? sahneye ta??n?rken, iki toplumu birle?tirmeye al??an bar?? mele?inin toplumlar? birle?tirdi?i ifadesi bu blmde yer al?r. Cumhuriyet amblemi ve kurulu?una imza atan toplum liderleri, oyunu destekleyen unsurlar olarak, slayt gsterisi ile sahneye yans?t?l?rken, K?br?s Trk ve Rum kltrlerinden ortak kltr de?eri olarak kar??lama oyunlar? sahnede sunulmaktad?r.

6. BLM: 1960-1963 Birlikte Ya?am, Y?k?m

Genel bir bak?? a?s? ile i?lenen bu sahnede, birlikte ya?am ve sonucunda EOKA'n?n K?br?s Trk halk?na verdi?i zararlar Slayt'a yans?t?l?rken, K?br?s Trk ve Rum halklar?n?n ekti?i ac?lar ve ne ?ekilde olursa olsun ya?anan kt olaylar?n sonucunda analar?n ekti?i ac?lar yans?t?lmaktad?r.

7. BLM: Erenky ?karmas?

K?br?s Trk ?rencilerinin Erenky'e gizlice yapt?klar? ?kartma, ve sonucunda gizlice adaya sokulan silah sand?klar? ve verdikleri kararl? mcadele canland?r?lmaktad?r.

8. BLM: G

Tek bir k?s?mdan olu?an bu blmde Adada ya?anan gler izleyiciye sunulmaktad?r.

9. BLM: 15 Temmuz EOKA'n?n ? Sava?? ve 20 Temmuz Bar?? Harekat?

Farkl? bir anlay??la EOKA A ve B nin i sava?? yans?t?ld?ktan sonra 20 Temmuz Bar?? Harekat?, Anadolu kltrnden rneklerle izleyiciye sunulmaktad?r. Ya?anan sava? tamamen dans ad?mlar? sahnelenirken, sonuta ise Anavatan'?n deste?i ile K?br?s Trknn kazand??? bu sava?, K?br?s adas?n? kuzey ve gney olarak ikiye blm?tr.

10. BLM: Dikenli Teller ve Kuzey K?br?s Trk Cumhuriyetinin Kurulu?u

1963-1974 srecinde, bask? alt?nda olan K?br?s Trkleri, 20 Temmuz Bar?? Harekat? ile zgrlklerine adan?n Kuzeyinde kavu?mu?, K?br?sl? Rumlar ise yapt?klar? hatalar?n bedelini K?br?s adas?n?n gneyinde yas tutarak demektedir. K?br?s Trkleri Adan?n kuzeyinde Kuzey K?br?s Trk Cumhuriyetini kurmu?tur.

11. BLM: Gnmzde Ya?ananlar ve zlenen Gelecek

Bu blmde, uzun sre kendi iinde zgrlklerini ya?ayan K?br?s Trklerinin dnya ile btnle?me arzusu ve adaya bar???n gelmesi iin gsterdi?i mcadele, yak?lan bar?? ate?leri ile vurgulan?rken, toplumun zledi?i ve hayal etti?i gelecek sahnede yans?t?lmaktad?r.

Kimler Online

86 ziyaretçi ve Sıfır kullanıcı çevrimiçi

Saya

İçerik Gösterim Sayısı
487474