Hasan Bulliler Destan?

Bu projenin haz?rl?k a?amas?na ba?lad???m gnden itibaren ok ses getiren bir proje halini alan bir proje olmu?tur.Bir nceki oyunun e?itli ele?tirel sylemlerini de dikate alarak Hasan Bulliler Destan? projesinin senaryo al??malar? ba?lam??t?r.

Her?eyden nce destan?n varl??? tarih boyunca, (1882-1895) y?llar? aras?nda ya?anm?? bu olay?n gnmze kadar gelen e?itli tart??malar? sz konusudur.Buna rnek olarak Trke okunan destanda Hasan Bulliler, karde? ve day?lar? kaymakam olarak ilahla?t?r?l?yor. Rumca destanda ise e?itli k?s?mlar?nda karde? ve kaymakam e?kiya olarak vurgulan?yor.

Hasan Bulliler Destan?n?n senaryo a?amas?ndan sonra al??ma a?amas?na gelindi?i zaman al??malar?n profesyonelce yrtlebilmesive dans tiyatrosunun uygulamas?n?n en iyi ?ekilde yrtlebilinmesi iin iyi bir tiyatro ynetmeninin benimle birlikte al??mas?n? uygun buldum. ?simler zerinde d?nrken en iyi ismin Kemal Tun oldu?una karar verdim. Kostm tasar?m?nda her zaman oldu?u gibi Sadiye Destur vazgeilmez bir isimdi. Mzikte ise Tahsin Oygar ve Hseyin Saltan ikilisi ile birlikte geni? bir mzik orkestras? olu?tu.

Tam iki y?ll?k al??man?n ard?ndan (1999-2001)oyun gsterime girdi. Oyunda bir ba?ka nemli nokta oyunun ierisine yerle?tirdi?im anne rolndeki Semra Yeltekindi diye d?nyorum. Semran?n oyundaki rol ,zaman zaman oyuna girerek szleri ile tiyatral sunumlar? seyirciyi ayd?nlat?c? nitelite olmas? ve duygu yo?unlu?unu ya?ayabilmesiydi diye d?nyorum. Ayr?ca iki saatlik oyun sresince oyun dnemlerinin ve tarihlerin ba?lanabilmesi iin blm aralar?na bir sunucu yerle?tirerek dnemsel ayr?nt?lar? ve oyunun birbirine ba?lant?lar?n?n daha iyi aktar?ld???n? d?nyorum.

Kimler Online

46 ziyaretçi ve Sıfır kullanıcı çevrimiçi

Saya

İçerik Gösterim Sayısı
487421