Her?eye Ra?men Vatan?m

a?da? Halk Danslar? Derne?inin kurulu?u yolunda at?lm?? ilk ad?md?r. Kurulu? amac?m?z olan "Dans Tiyatrosu"nun ilkdeneme al??mas?n? "Her?eye Ra?men Vatan?m" oyunu ile gerekle?tirdik. Derne?in kurucu yeleri ile birlikte (-ki bu kurucu yeler benim yeti?tirdi?im nemli tecrbelere sahip birer Halk Dans?lar? idi) ?kt???m?z yolda, ogne kadar yapm?? oldu?um al??malardan yola ?karak folklorik ierikli bir seneryoyu hayata geirmem ile birlikte ve uzun al??malar?n sonucunda, oyun hayata gemi?tir. Canl? mzik e?li?inde 90 dakikal?k bir gsteri olarak haz?rlanan oyunda lkesini seven genlerin ekonomik s?k?nt?lar sonucu yurtd???na gidi?leri ve yurtd???nda iken yapt?klar? al??malar ne olursa olsun gnllerinin, ak?llar?n?n yine lkelerinde oldu?unu anlatan, vatan zlemi ile yan?p tutu?an genlerin yeniden vatanlar?na dn?n anlatan folklorik bir oyundur.

Senaryo otantik kostm de?erlerine sahip canl? mzik e?li?inde K?br?staki yak?n gemi? tarihindeki hayat? konu al?yordu. Bu nem?i al??may? bugn inceledi?imiz zaman birok eksikliklerin oldu?unu grebiliyoruz. Ancak o dnemde bizim iin ok byk bBu dnemde ve bu al??man?n srecinde. nemli olan?n, bu i?e devam edip edemeyece?imin karar?n? vermekti. nk byle bir al??man?n mali ykmllkleri de ok bykt. Prensip olarak bu i?leri yaparken ne ynetim kurulu yelerimi nede benimle birlikte al??an dans?lar?m? herhangi bir mali ykmllk alt?na koymamay? kararla?t?rd?m ve tm maddi manevi ykmllkleri stlenerek yola ?kt?m. Buda beni ok daha ciddi ve finansman? kar??layabilecek eser retmek zorunda oldu?um noktas?na karar vermeme ynlendirmi?tir. Ancak ognden ba?layan bu servende, her yapt???m eserin sonunda byk zveriler ve maddi kay?plarla yzle?tim.

??te "Her?eye Ra?men Vatan?m" do?arkenki ana d?nceler, amalar?n ve beklentilerin bulundu?u sonular bunlard?r.

"Her?eye Ra?men Vatan?m" seyirci ile bulu?tu?u gnden itibaren byk bir haz duydum ve seyirci taktirlerinide toplayan bir oyun olmu?tur. Yakla??k 8 gsteri ile yurtii turnesini yamamlad?ktan sonra, oyunu Genlik Dairesi ad?na Fransa Preneler Festivalinde 1 ayl?k bir turne erevesinde gsterime koyduk ve e?itli gsteriler yapt?k. Gzeldi. ok gzel bir ba?lang?la oyunu rafa kald?r?rken ve yeni heyecanlar yklenerek "Hasanbulliler Destan?" projesi iin yan?p tutu?maya ba?lam??t?r.

Kimler Online

76 ziyaretçi ve Sıfır kullanıcı çevrimiçi

Saya

İçerik Gösterim Sayısı
487412