Karanl???n Glgesi/Shadow of Darkness

Dance of Cyprus toplulu?u ile 2007de gsterimi ba?layan Karanl???n Glgesi farkl? boyutta bir al??ma olma zelli?i ta??maktad?r.

Senaryo sosyal sorumluluk projesi olarak d?nlm? ve sahne sanatlar? alan?nda evrensel bir dil kullan?larak insanl??a, genli?e bir ???k tutabilme amac?n? ta??maktad?r. Senaryoda dans tiyatrosunun gc kullan?lmas? en etkin ?ekilde d?nlm?tr. Oyunda kullan?lacak dans karakterleri ve blmleri farkl? dans karakterlerinden olu?maktad?r.

Oyunun konusunu seerken ok d?nerek bir noktaya vard???m? syleyebilirim. Konu seimi evrensel olmal?yd?. Bu d?nceler ?????nda, yak?n arkada? evrem ile tesbit etti?im konu uyu?turucu ile mcadele anlam?nda olmas? ynnde bir karara vard?m. Konu ile ilgili ara?t?rma yaparak senaryo al??malar?na ba?lad?m. Oyunun uluslararas? bir boyutta olmas?n? hedeflememden dolay? Trkiyede-Ankarada kurulu?u bulunan R Ajansla da geni? toplant?lar yaparak senaryoya son ?eklini birlikte verdik. Al?nan karalardan bir tanesi deoyunun mziklerini alan?nda ba?ar?lar? ile bilinen Can Atillan?n yapmas? idi. Bu konuda sn. Atilla ile ili?kiye geerek bir anla?maya vard?k ve oyunun mzik yap?mc?l???n? Can Atilla stlendi.

Karanl???n Glgesi dekor al??malar?, ???k al??malar?, kostm al??malar?da byk bir titizlikle yrtlm?tr. Sonuta mkemmel bir senaryo, mkemmel bir mzik ve mkemmel bir sunum hedeflenmi?tir. Oyun 7 blm, 75 dakika ve 23-30 ki?ilik bir kadro ile tamamlanm?? ve seyirci kar??s?na ?kar?lm??t?r.

Karanl???n Glgesi dans tiyatrosunda uyu?turucu dnyas? gz nne al?narak kendi iinde zgn bir al??mad?r. Dans trleri olarak; Hip-Hop, modern dans temel al?nm??t?r. nemli olan tek bir szck kullan?lmadan gen bir k?z?n uyu?turucu ba??ml?l???na saplanmas? ve vard??? sonda lmle ya?am aras?ndaki izgide, inanlar? do?rultusunda irade gsterip Allah'a olan inanlar? sayesinde tekrardan topluma kazand?r?lmas?. Bu sonuca var?rken, gen k?z?n geti?i evreleri, ad?m ad?m vard??? hazin son ve kurtulu?u sahneye uyarlanm??t?r. Oyunun oynand??? sre ierisinde senaryoda yer alan, ancak teknik ve mali imkans?zl?klardan dolay? uyarlamaya koyamad???m nemli detaylar?n oldu?unu belirtmeliyim. Bu eksikliklerin tamamlanmas? ile Karanl???n Glgesi oyununun mkemmel olaca?? d?ncesindeyim. 2007de gsterime girdi?i andan itibaren geni? bir ilgi alan? yaratan oyun lkemiz s?n?rlar? ierisinde ula?abilece?i en iyi seyirci ve noktaya ula?m??t?r d?ncesindeyim Ancak dahada sergilenmesi gerekti?i gere?ini vurgulamaktay?m. Bu oyun okullarda oynanmal?, bu alanda kampanyalar dzenlenerek genli?in e?itimi alan?nda ara olarak ne ?kart?lmal?d?r.

Karanl???n Glgesi oyunu uluslararas? boyutta her milletin, her gencin izleyebilece?i dzeyde bir prodksiyondur. Bu alnda al??malar?m?z devam edecektir.

KARANLI?IN GLGES? KNYE;

Senaryo:Tanju HASTUN, Hasan KARAOKU, Ramazan ARMAN
Genel Sanat Ynetmeni: Tanju HASTUN
Genel Sanat Ynetmeni Dan??man?: Edip GVEN
Mzik: Can AT?LLA
Sahne Tasar?m: Tanju HASTUN, Ramazan ARMAN
I??k: Dance of Cyprus
Narkotik Dan??manlar?: Hasan KARAOKU, Zafer ERCAN
E?itmenler: Doruk HASTUN, Naciye UZUNKAYA, Ogn A?AAYAK, Ergn ARIK
Prenses Kurban: Naciye UZUNKAYA
Anne: Emine YCETA?
Mafya Babas?: Burak DEN?Z
Sevgili: Ergn ARIK
Dans?lar: A?k?m KAPSAL, zge KARA, H?fsiye DEN?ZER, Melike TOK, Diler ?LDEN?Z, Nur ALPTEK?N, Naciye UZUNKAYA, ?irvan AYDI, Emine YCETA?, Seyran ATMACA, lk CURC?O?LU, Doruk HASTUN, Ogn A?AAYAK, a??n ULUTA?, Ergn ARIK, Seha KARAMANO?LU, mer A?LAR, Gkhan ARIKEL, Aziz KARAG?L, Umut ZDALO?LU
Konuk Dans?lar: Co?kun KARADA?, Mustafa ?L
Sre: 70 dakika (7 blm)

1. Blm: Gen bir k?z?n (Prenses Kurban) uyu?turucunun karanl?k yz ile kar??la?mas?

2. Blm: Genlik enerji doludur. Co?mak e?lenmek, enerjisini bo?altmak ister. Ancak hi unutulmamal? ki, bu ortamlar? ara olarak kullanan tacirlerin kleleri her yerde kol gezer

3. Blm: Ba??ml?l??a ad?m atan Prenses Kurban'?n uyu?turucu tacirleri taraf?ndan elde edilen bir mal olu?u ve uyu?turucu tacirlerinin toplumu azarlayan tutumlar?

4. Blm: Prenses Kurban art?k bir ba??ml?d?r. Sevgilisi ile ya?ad??? eli?kili ili?ki tercihleri ve bir annenin hayk?r???

5. Blm: Prenses Kurban'?n kalabal?ktaki yanl?zl???. Toplumun ba??ml?lar? d??lamas?. Prenses Kurban'?n aresizli?i

6. Blm: Uyu?turucu tacirlerinin al??ma yntemleri. Genlerin 3 maymunu oynamas? ve polis-uyu?turucu tacirleri at??mas?

7. Blm: Prenses kurban ve bu yola d?m? insanlar?n ya?ad?klar? kt sona yakla??rken Allah'a olan inanlar?na ynelerek, inanlar? sayesinde tekrardan ya?ama dnmelerini simgeleyen bir blmdr.

Kimler Online

77 ziyaretçi ve Sıfır kullanıcı çevrimiçi

Saya

İçerik Gösterim Sayısı
487461