Tanju Hastun

1999 y?l?nda a?da? Halk Danslar? Derne?i bnyesinde kurulmu?tur. Kurulu?undan itibaren K?br?s Trk kltr ve sanat?na nemli aktk?larda bulunabilmek iin Dans Tiyatrosu alan?nda al??malar yapmay? kendine ilke edinmi?tir.

Otantik danslar?n modernizasyonu, a?da? danslar?n yorumlanmas? ile herhangi bir konuyu ele al?p vcut dili ile anlat?m?n?n sa?lanmas? esas al??ma alan?d?r.
Tanju Hastun taraf?ndan 1999 y?l?nda Halk oyunlar? alan?ndaki yeti?dirdi?i bir grub ba?ar?l? gen ile kurulmu?tur.

Kyden Kente Kad?n?m?z
Her?eye ra?men vatan?m
Ocak Tiyatro
Hasanbulliler Destan?
The Dance of Cyprus
Karank???n Glgesi
"Afrodit Adas? ve Biz"

Hedefler;
Dnyaca nl bir dans toplulu?u yaratmak.
Bu iddial? hedefle ilgili tm prodksiyonlar?n ynetici kareograf? Tanju Hastun ?u d?nceleri ortaya koyuyor.
nemli olan inant?r. Hedef izebilmektir. Bizler bugne kadar k?t imkanlarla karanl?klar? kk bir mum ????? ile ayd?nlatarak bu gnlere gelebildik. Ama inan?yorum ki bu kck adadan az say?daki K?br?s Trknden ok nemli eserler reterek sesimizi dnyaya duyurabiliriz. nk sanat retebilirsek e?er; geni? say?da kitleler ile mutlaka bulu?ur ve hakk?n? al?r.

Dance of Cyprusun Olu?umu;
Dance of Cyprus kendi bnyesinde yeti?tirdi?i ders hocalar?, dan?lar ve kursiyer dans?lardan olu?ur. 3 y?ldan beridir 5 ya? 18 ya? grublar?na kendi yeti?tirdi?i hocalar e?li?inde e?itim vermektedir.
sahneledi?imiz prodksyonlar?m?z?n e?itimini bugne kadar yzlerce ocuk ve gence ?retmi? ve ?rendiklerini sergileme imkan? sunmu? bulunmaktay?z


Vermi? oldu?umuz e?itimlerde dans?n yarat?c?l??? n planda tutulmakta ve ki?inin kendi vcut esteti?inin retmi? oldu?u figrlerin kullan?lmas? sz konusudur

Dans Bran?Lar?;
Hiphop, breakdance, oryantal dans, modern dans, modern folk dans, Anadolu yresel zeybek, sirtaki, yunan kasap oyunlar?.

Kimler Online

86 ziyaretçi ve Sıfır kullanıcı çevrimiçi

Saya

İçerik Gösterim Sayısı
487469