Ramazan E?lenceleri

Program Ak???

1. Mitolojiden gnmze K?br?s tarihesinin sinevizyon gsterisi

2. Feslikan:

Akdenizin ritmini, esteti?ini ve duygusunu iinde bar?nd?ran bir K?br?s trks e?li?inde geleneksel/otantik ?eleri iinde bar?nd?ran bir dans sergilenmektedir.

3. Elleri K?nal? (Sanat? Umut Albayrak ile):

Szleri ve mzi?i Dr. Arif Ali Albayraka ait olan, Elleri K?nal? ?ark?s?n? K?br?sl? sanat? Umut Albayrak seslendiriyor.

4. Orak Oyunu (Taklidi-Temsili tr oyunlar?m?zdand?r): (5:00)

Orak, hasat zaman? kyllerin ekin bimesini anlatan ve ekini bitikten sonra ellerinde ekin bimede kullan?lan orak aleti ile dans ederek kendi zel hnerlerini gsterdi?ini anlatan bir oyundur.

5. Semazen Gsterisi: (6:00)

K?br?sta mevlevilik felsefesi, K?br?s?n Osmanl? idaresine girdi?i 1571 y?l?ndan sonra K?br?sa g eden Osmanl?lar taraf?ndan getirilmi?tir. Mevlevilerin dinsel duygular?n?n egemen oldu?u sema dans?, bir semazen taraf?ndan sergilenmektedir.
6. S. Zeybe?i (Zeybek tr oyunlar?m?zdand?r): (4:00)
K?br?staki oyun trleri aras?nda nemli bir yer tutar. Otantik bir mzik ve oyunun yeniden dzenlenerek a?da? bir yorumla sunulan dansta, iki erke?in bir k?z? sevmesi ve k?z?n gnl olan erke?e varmas?na kadar olan zamanda ya?ananlar? anlatan bir dans sergilenmektedir.
7. 15 Dakika Ara
8. K?br?s D?n: (8:00)
K?br?s kltrnn nemli bir paras?n? olu?turan d?nlerimiz canland?r?lmaktad?r. D?n gelene?inin sunumu ierisinde, otantik mzik ve figr de?erlerinin zne dokunmadan, a?da? izgiler olu?turarak Dance of Cyprus dans toplulu?u bir dizi oyunu, mkemmel bir lezzette orkestran?n da katk?lar?ya sunmaktad?r.
- D?nden nce yap?lan gelenek K?na Yakma ?u ?ekilde canland?r?lmaktad?r:
Mumlar e?li?inde gezdirilen gelin ve damat, ayr? ayr? blmlerde geline k?na yak?l?rken erke?e damat t?ra?? yap?l?r. Kad?nlar ve erkekler kendi aralar?nda e?lenirlerken bu esnada ehizler a?l?r, yorganlar kaplan?r, misafirlere rek, hellim, kuruyemi? ikram edilir ve e?lence sabaha kadar devam eder.
Oynanacak danslar:
a. Susta (Kasap tr oyunlar?m?zdand?r): (3:20)
Dans?lar?n omuz omuza birle?erek oynad?klar? drt zamanl? oyunlar?m?zdand?r. Mzi?in yava?tan ba?layarak a?ama a?ama sratlenmesi ve oyunun son bulmas? e?li?indeki dans sergilenmektedir.
b. K?na Sirtosu (Sirto tr oyunlar?m?zdand?r): (3:00)
?ki erke?in kar??l?kl? oynad??? ve birinin mendil tutarak kar??s?ndaki e?ine destek vermesi ile oynanan oyun sergilenmektedir.
c. Kad?n Kar??lamalar? 1, 2 ve 3 (Kar??lama tr oyunlar?m?zdand?r): (4:50)
Geleneksel K?br?s danslar?ndand?r, genellikle kad?nlar?n kar??l?kl? oynad??? zarafetin n plana ?kt??? ellerin ve ayaklar?n bir btnlk ierisinde sunuldu?u ve el hareketlerinin kad?nlar?n el i?i (nak??) yapar gibi hareketleri ieren dans sergilenmektedir.
d. Erkek Kar??lamalar? 1, 2 ve 3 (Kar??lama tr oyunlar?m?zdand?r): (5:10)
Geleneksel K?br?s danslar?ndand?r, genellikle erkeklerin kar??l?kl? oynad??? bir oyundur. Ayak vuru?lar?n?n ve kmelerin a??rl?kl? olarak yap?ld???, hareketlerin estetik boyutunun gl oldu?u bir dans sergilenmektedir.
e. Sultan?m: (4:50)
Szleri ve mzi?i ise Dr. Arif Ali Albayraka ait olan, Sultan?m ?ark?s?n? K?br?sl? sanat? Umut Albayrak seslendiriyor.
f. Kartal Oyunu (Taklidi-Temsili tr oyunlar?m?zdand?r): (5:00)
K?br?s da?lar?nda ya?ayan bir kartal?n av? ile yapt??? mcadeleyi ve av?n? avlamas?n? anlatan bir oyundur.
g. Akdenizin Gzel K?z?: (3:50)
Szleri K?br?sl? sanat? Dr. Arif Ali Albayraka, mzi?i ise Faik Sudgeddinova ait olan, iinde Akdenizin ritmini, esteti?ini ve duygusunu bar?nd?ran Akdenizin Gzel K?z? ?ark?s?n? K?br?sl? sanat? Umut Albayrak seslendiriyor. ?ark?, dans toplulu?unun gzel dans? ile sergilenmektedir.
h. iftetelli ve Arabiye (Serbest tr oyunlar?m?zdand?r): (2:40)
Dans?lar?n serbest hareketlerle bireysel figrler sergiledikleri, ritmi oryantalist tav?rda oynanan oyun sunulmaktad?r.
i.Bardak Oyunu (Taklidi-Temsili tr oyunlar?m?zdand?r): (8:30)
Dans?lar?n birbirleri ile yar??arak kim daha fazla bardak ta??r iddias?n? ortaya koyan bir dans sergilenmektedir.
j. Kozan (Sirto tr oyunlar?m?zdand?r): (4:00)
Kozan oyunu, geleneksel K?br?s Trk d?nlerinde gelinle damad? kar??lama ve ayni zamanda d?nn son mzi?i ve oyunu olarak oynanmaktad?r. Oyunda gen k?zlar, ellerinde testi bireysel figrler yaparlar, testiyi son ta??yan k?z testiyi k?rar, testinin ierisinde olan ?eker ve bozuk paralar orda bulunan ocuklar taraf?ndan sevinle yerden toplan?r, ve evlenen iftin k?r?lan testinin paralar? kadar ocuklar? olmas? dilenir. Son olarak, K?br?s D?nnn son oyunu olan Kozan oyunu sergilenmektedir.
9. Hacivat Karagz Oyunlar?
10. KAPANI?

Kimler Online

27 ziyaretçi ve Sıfır kullanıcı çevrimiçi

Saya

İçerik Gösterim Sayısı
474907